top of page

ONDERZOEK

Lopend onderzoek

Volgend onderzoek rond personen met ernstige meervoudige beperkingen loopt momenteel aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven:

 

Een geïntegreerd onderwijs- en zorgplan voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

 

O & O project (2022-2023). Onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. KU Leuven i.s.m. U Antwerpen.

 

Ceelen, S. (2020-2022). De ontwikkeling en evaluatie van een geïntegreerd of complementair onderwijs- en zorgaanbod voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.

 

Eeckels, H. (2021-2023). Onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen: redenen voor afwezigheid onderwijsaanbod op maatKatholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.

Technologische hulpmiddelen

Berteloot, M. (2020-2022). Planmatige inzet van ondersteunende technologie bij personen met ernstige meervoudige beperkingenKatholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.

 

Zelfbewustzijn

Ketelslegers, L. (2021-2023). Zelfbewustzijn bij mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.

OJKO

Samen met ouders van jonge kinderen (6 maanden - 4 jaar) met een grote ontwikkelingsvertraging wordt de ontwikkeling van deze kinderen opgevolgd. Halfjaarlijks wordt de kindontwikkeling in kaart gebracht, met specifieke aandacht voor sociale interactie, beweging en omgevingsfactoren.

Dit onderzoek zal meer inzicht geven in hun ontwikkelingsverloop en belangrijke mijlpalen hierbij. Deze kennis kan ouders, hulpverleners, ... ondersteunen om de ontwikkeling van deze kinderen optimaal te stimuleren.

’t KLIKT!

’t Klikt gaat samen met ouders op zoek naar manieren om de gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kind met een grote cognitieve ontwikkelingsvertraging te ondersteunen en helpt ouders om de signalen van hun kind beter te herkennen, te begrijpen en erop te reageren. 

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

iPARTICIPATE

In dit project werd het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden, onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek kan u lezen in Nijs, S., & Maes, B. (2019). Assistive technology for persons with profound intellectual disability: A european survey on attitudes and beliefs. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-8.

MULTI-SENSORY STORYTELLING

Multi-sensory storytelling is een activiteit waarbij verhalen ontwikkeld worden voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. "Multi-sensory" verwijst naar het feit dat het verhalen zijn waarbij zoveel als mogelijk en op maat van de cliënt alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt over te brengen. Daarbij worden zowel verhaalinhoud, verhaalvorm als de presentatie ervan aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het algemeen en de individuele cliënt in het bijzonder. Voor meer informatie kan u vorming hierover aanvragen, of onze handleiding aankopen.

INVENTARISATIE ONDERZOEK

Totnogtoe zijn er in Vlaanderen nauwelijks tot geen cijfers beschikbaar over de groep van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. We startten daarom een onderzoek over de omvang van deze doelgroep, hun kenmerken, de settings van waaruit zij begeleid worden, de aard van het ondersteuningsaanbod en de daarbij ervaren knelpunten. Dit onderzoek kent twee luiken: een inventarisatie-onderzoek betreffende de kinderen en jongeren enerzijds, en een onderzoek betreffende de volwassenen anderzijds. Hier kan u de rapporten terugvinden:

PALLIATIEVE ZORG

Van september 2008 tot augustus 2009 liep er aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek een onderzoeksproject omtrent palliatieve zorgverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen. Men ging na wat de noden en behoeften zijn aangaande palliatieve zorgverlening bij zorgverleners en families van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Met deze informatie werd dan een protocol uitgewerkt waarmee diensten aan de slag kunnen gaan om de palliatieve zorgverlening aan deze personen te kunnen verbeteren. Het eindrapport van het onderzoek kan u hier aankopen.

COMMUNICATIEPASPOORTEN

In het communicatiepaspoort willen we voor de persoon met ernstige meervoudige beperkingen weergeven hoe hij/zij communiceert, wat hij/zij niet zomaar ‘gezegd’ krijgt (wie ben ik? wat vind ik leuk en wat niet? belangrijke personen in mijn netwerk, aandachtspunten bij voedingsbegeleiding...) enz. Het communicatiepaspoort is vooral bedoeld voor mensen die in een eerste of vluchtig contact in aanraking komen met de persoon met ernstige meervoudige beperkingen: de verpleger in het ziekenhuis, de babysit, de student in uw school of voorziening… Via het paspoort hopen we zo de mensen die de persoon niet goed kennen toch handvaten te kunnen aanreiken om hem/haar op een zo adequaat mogelijke manier te benaderen. In de handleiding vindt u meer achtergrondinformatie over communicatiepaspoorten voor personen met ernstige meervoudige beperkingen en hoe u ze zelf kan uitwerken. In de masterproef van Inge Samaey (2010) vindt u suggesties voor de opmaak van een communicatiepaspoort van een persoon met ernstige meervoudige beperkingen. Stephy Colla en Inge van Herten (2012) evalueerden in hun masterproef een aantal communicatiepaspoorten en hun ontwikkelingsproces, alsook het eigenlijke gebruik ervan in de praktijk.

GEINTEGREERD ONDERWIJS- EN ZORGAANBOD

Project Kleine Panda (2019)

VanderAerschot, K. (2021). De ontwikkeling en evaluatie van een geïntegreerd of complementair onderwijs- en zorgaanbod voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (niet-gepubliceerde masterproef). Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Afgerond onderzoek
bottom of page