top of page

 

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het wil door ontwikkeling en verspreiding van kennis en expertise een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

_DSC7755-aangepast formaat.jpg

Wie zijn we

Het expertisecentrum Multiplus werd opgestart op 1 oktober 2006. Het werd opgericht vanuit de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven, waar onder leiding van Prof. Dr. Bea Maes al jaren onderzoek wordt gedaan rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Multiplus richt zich op deze doelgroep en de mensen (professionelen, familieleden, derden) die bij hen betrokken zijn. Met onze naam - “Multi-plus” - verwijzen we naar de mogelijkheden van mensen met ernstige meervoudige beperkingen én de meerwaarde die wij met het expertisecentrum willen bieden voor de praktijk.
 

Het expertisecentrum wordt gecoördineerd door Katrijn Vastmans. Prof. Dr. Bea Maes zorgt voor de wetenschappelijke supervisie. Anneleen Penne is deeltijds medewerker.

 

Multiplus is uniek in Vlaanderen:

 • Het is het enige kenniscentrum dat zich specifiek richt op personen met ernstige meervoudige beperkingen.

 • Het vervult een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk. Door de inbedding in de universiteit zit ze dicht bij de bron van de internationale wetenschappelijke kennisontwikkeling rond de doelgroep. Door de voortdurende uitwisseling met het werkveld (via intervisiegroepen, praktijkprojecten…) worden thema’s uit de praktijk opgepikt voor onderzoek door masterstudenten en doctorandi, en worden onderzoeksresultaten op een directe wijze teruggekoppeld en vertaald naar de praktijk.

 • Het is sector- en discipline-overstijgend. Multiplus behandelt aspecten van kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning zowel binnen de context van welzijn, gezondheidszorg, en onderwijs. Ze richt zich daarbij zowel op directe begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers, artsen, verpleegkundigen etc. De complexiteit en de multipliciteit van de problematiek van mensen met ernstige meervoudige beperkingen vergt een sectoroverstijgende en interdisicplinaire benadering.

Wie zijn we
Personen met EMB

Personen met EMB

In het Nederlandse taalgebied spreekt men over “ernstige meervoudige beperkingen” of over “diep verstandelijke en meervoudige beperkingen”. In het Engels wordt vaak de term “profound (intellectual) (and) multiple disabilities” gebruikt.

Met “personen met ernstige meervoudige beperkingen” verwijzen wij naar personen die op meerdere domeinen van hun functioneren zeer ernstige beperkingen ondervinden.

Deze kunnen het gevolg zijn van genetische afwijkingen, aangeboren hersenbeschadigingen, degeneratieve aandoeningen, metabolismestoornissen en/of problemen tijdens de zwangerschap of de geboorte.

Minimaal is er sprake van een combinatie van de volgende drie (groepen van) beperkingen:

ernstige cognitieve beperkingen;

ernstige tekorten in adaptief gedrag;

ernstige tekorten op vlak van het sensorisch en/of motorisch functioneren.

 

 

Ze hebben ook vaak gezondheids- en gedragsproblemen. Typerend voor deze groep is dat zij hun noden en wensen veelal enkel kenbaar kunnen maken door niet-verbale gedragssignalen.

zorgcentrum 514-klein.jpg
Visie & missie

Visie & missie

De missie van Multiplus is:

het bevorderen van de kwaliteit van leven (KVL) en de kwaliteit van ondersteuning (KVO) van kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen in Vlaanderen door het bevorderen en verspreiden van kennis en expertise bij hulpverleners, ouders en derden.

 

Multiplus vertrekt in haar werking vanuit volgende visie: mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op

 • een goede kwaliteit van leven en goede kwaliteit van ondersteuning

 • volwaardige participatie in een inclusieve samenleving

 

Dit betekent dat zij moeten kunnen rekenen op een omgeving die voor hen kansen creëert om

 • wederzijdse relaties aan te gaan

 • invloed uit te oefenen op hun omgeving

 • hun mogelijkheden te ontplooien en te benutten

 • te participeren aan de samenleving

 • respect en waardering te ondervinden

 

De opvattingen over wat goede ondersteuning is voor mensen met een handicap zijn de laatste jaren grondig gewijzigd. Mensen met een handicap moeten zichzelf optimaal kunnen ontplooien, een goede levenskwaliteit kunnen ervaren en als volwaardig burger kunnen participeren in de samenleving. De voorbije jaren werden vele ondersteuningsvormen en methodieken ontwikkeld om mensen met een handicap daarin te ondersteunen. We denken onder meer aan persoonsgerichte planningsprocessen, methodieken van krachtgericht werken, inclusieve ondersteuningsvormen, methodieken van sociale netwerkvorming etc. Maar vele professionals die werkzaam zijn in de zorg voor personen met ernstige meervoudige beperkingen stellen vast dat deze groep van mensen bij vele van de nieuwe ontwikkelingen een vergeten groep is. De ontwikkelde methodieken zijn vaak niet toepasbaar of moeilijk vertaalbaar voor deze groep, en begeleiders zijn veelal van opvatting dat principes zoals inclusie en participatie geen betekenis hebben en/of niet haalbaar zijn voor de betreffende groep. Er blijven lange wachtlijsten voor opvang van deze groep in gespecialiseerde voorzieningen.

 

Binnen deze context is het essentieel dat praktijkwerkers en onderzoekers samenwerken, om de nieuwe ontwikkelingen in de sector van personen met een handicap toepasbaar te maken voor en te vertalen naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Multiplus leent zich hier uitstekend voor. Door de uitbouw van inclusieve en intersectorale zorg- en ondersteuningstrajecten willen we de maatschappelijke positie van mensen met ernstig meervoudige beperkingen ondersteunen.

 

Multiplus richt zich op:

 • mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of de zorg aan personen met ernstige meervoudige beperkingen (leerkrachten, gedragswetenschappers, artsen, therapeuten, managers…)

 • ouders of verwanten

 • en andere betrokkenen (beleidsmakers, vrijwilligers…)

Samenwerkingsverbanden

In juni 2021 werd een officieel samenwerkingsverband opgericht tussen Multiplus en de Nederlandse zorgorganisatie 's Heeren Loo, met name hun expertisecentrum EMB. Dit expertisecentrum maakt deel uit van de academische werkplaats EMB, waarin ook de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio partners zijn.

Met deze samenwerkingsovereenkomst onderschrijven Multiplus en 's Heeren Loo het engagement om samen kennis en expertise uit te wisselen en verder te ontwikkelen. Deze kennis wordt onder andere door trainingen toegankelijk voor familieleden en professionals in Nederland en België.

Internationaal gezien maken we deel uit van de Special Interest Research Group 'Persons with profound intellectual and multiple disabilities' van de International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD).

Logo 's Heeren Loo.JPG
zorgcentrum 335-klein.jpg
Samenwerkingsverbanden
bottom of page