Visie?

foto

Multiplus vertrekt in haar werking vanuit volgende visie op mensen met ernstige meervoudige beperkingen:

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op

 • een goede kwaliteit van leven en goede kwaliteit van ondersteuning
 • volwaardige participatie in een inclusieve samenleving
 • ondersteuning die leidt tot empowerment en vertrekt vanuit het eigen sociaal netwerk en in tweede instantie vanuit het vangnet van professionele hulpverleners.

Dit betekent dat zij moeten kunnen rekenen op een omgeving die voor hen kansen creëert om

 • wederzijdse relaties aan te gaan
 • invloed uit te oefenen op hun omgeving
 • hun mogelijkheden te ontplooien en te benutten
 • te participeren aan de samenleving
 • respect en waardering te ondervinden.

Wat beogen we?

De algemene doelstelling van Multiplus is:

het bevorderen van de kwaliteit van leven (KVL) en de kwaliteit van ondersteuning (KVO) van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen in Vlaanderen door het bevorderen en verspreiden van kennis en expertise bij hulpverleners, ouders en derden.

Terug naar boven

Op wie richten we ons?

Multiplus richt zich op

 • mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of de zorg aan personen met ernstige meervoudige beperkingen (leerkrachten, gedragswetenschappers, artsen, therapeuten, managers…)
 • ouders of verwanten
 • en andere betrokkenen (beleidsmakers, vrijwilligers…).

Terug naar boven 

Wat doen we?

De werking van Multiplus is terug te brengen tot vier pijlers:

 • informatieverspreiding en -uitwisseling
 • praktijkgericht onderzoek
 • vorming en advies
 • sensibilisatie

Informatieverspreiding en -uitwisseling

 

Met het expertisecentrum stellen we tot doel bij te dragen tot het verzamelen, bundelen en toegankelijk maken van kennis en expertise uit onderzoek en/of de praktijk over programma’s, strategieën en werkvormen die de kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen kunnen bevorderen.

We gaan hierbij op verschillende manieren te werk:

 • website: Via deze website informeren we geïnteresseerden over de doelgroep van personen met ernstige meervoudige beperkingen en wat er rond deze doelgroep gebeurt binnen onderzoek en praktijk.
 • publicaties: We engageren ons vanuit Multiplus om artikels en rapporten te publiceren naar aanleiding van eigen onderzoek.
 • werk- en intervisiegroepen: Multiplus neemt deel aan en organiseert overleg en studie in werkgroepen. In deze werkgroepen komen mensen uit diverse sectoren of diensten samen om inhoudelijk na te denken over afgebakende thema’s en op basis van discussie en studiewerk aanbevelingen te formuleren voor het onderzoek, de praktijk of het beleid ten aanzien van de doelgroep.
 • studiedagen & congressen: Multiplus levert een bijdrage tot studiedagen en congressen met betrekking tot (onder meer) de groep van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Tevens organiseren wij ook zelf initiatieven van die aard.

Praktijkgericht onderzoek

 

Met het expertisecentrum stellen we tot doel
relevante probleemstellingen en onderzoeksvragen te inventariseren;
onderzoeksprojecten uit te schrijven en fondsen te werven;
onderzoek gericht op de implementatie en evaluatie van programma’s, strategieën en werkvormen op te zetten en uit te voeren;
praktijkmensen die bepaalde onderzoeksprojecten wensen uit te voeren, (methodisch) te begeleiden en te superviseren;
en dit alles in nauwe samenwerking met scholen, diensten en voorzieningen.

Een overzicht van het lopende onderzoek van Multiplus vindt u onder de rubriek 'onderzoek'.

Vorming en advies

 

VORMING

Met het expertisecentrum stellen we tot doel
informatie-overdracht te realiseren betreffende vaststellingen in onderzoek met het oog op de bevordering van kennis en expertise van praktijkmensen.

Concreet betekent dit dat we opleidings- en trainingsbehoeften inventariseren en zelf ook vormingen organiseren. Vormingen worden gegeven op vraag van praktijkmensen of op initiatief van het expertisecentrum zelf.

Vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers, dan wel door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus.

ADVIES

Met het expertisecentrum stellen we tot doel de implementatie van programma’s, strategieën en werkvormen te begeleiden;
advies en ondersteuning te bieden aan praktijkmensen bij de implementatie ervan;
knelpunten en problemen bij de implementatie te inventariseren, wat aanleiding kan geven tot onderzoeks- of beleidsaanbevelingen.

Wij geven als expertisecentrum advies op vraag van praktijkmensen. Evenzeer kunnen wij praktijkmensen blijven ondersteunen nadat zij bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan onderzoek en in navolging daarvan bepaalde programma’s, strategieën of werkvormen zelf willen blijven toepassen.

Sensibilisatie

foto

Met het expertisecentrum stellen we tot doel
beleidsinstanties alsook de bredere samenleving te sensibiliseren met betrekking tot de groep van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Naar het beleid toe zal Multiplus naar aanleiding van concrete beleidsvoorstellen de implicaties voor de doelgroep van personen met ernstige meervoudige beperkingen bestuderen en daaromtrent adviezen formuleren. Tevens zullen we pro-actief werken door in werkgroepen bepaalde beleidsvoorstellen uit te werken die de opvoeding, het onderwijs, of de hulpverlening aan deze groep kunnen optimaliseren. Zo werd in de Delta-werkgroep van de Vlaamse Onderwijsraad in samenspraak met diverse sectoren en betrokkenen een beleidsnota uitgewerkt over “onderwijs aan kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen”. De bredere samenleving zullen we trachten te bereiken door informatie te verspreiden aan een breed publiek en media-aandacht voor deze doelgroep te stimuleren.

Terug naar boven 

Samenwerkingsverbanden

Internationaal gezien maken we deel uit van de Special Interest Research Group 'Persons with profound intellectual and multiple disabilities' en 'Quality of Life' van de International Association of the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID). In het kader van een project Verkennende Internationale Samenwerking (met subsidie van de onderzoeksraad van de K.U.Leuven) hebben we tevens een Europees netwerk uitgebouwd van onderzoekers op het domein van de zorg voor personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Terug naar boven 

Onze medewerkers

Het expertisecentrum wordt gecoördineerd door Anneleen Penne. Prof. Dr. Bea Maes zorgt voor de wetenschappelijke supervisie.

Terug naar boven