Multiplus organiseert vormingen op vraag of op eigen initiatief.

Vormingen worden gegeven door Multiplus-medewerkers, dan wel door professionelen die expertise hebben opgebouwd op een bepaald domein en als freelance-vormingsmedewerker verbonden zijn aan Multiplus.

Geplande vormingen

In 2017-2018 bieden wij alvast onderstaande vormingen aan.

- 19 oktober 2017: basiscursus Beleven in Muziek VOLZET!

- 16 & 17 november 2017: tweedaagse basiscursus Ervaar het Maar

- 23 januari 2018: werksessie onderwijsleerdoelstellingen voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingenVOLZET!

- 1 maart 2018: vervolgcursus Beleven in Muziek: VOLZET! Inschrijving wachtlijst mogelijk

- 6 maart 2018: workshop reflectie-instrument kwaliteitsvol onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, i.s.m. UCLL

- 29 maart 2018: De Draad: emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

- 26 april 2018: Basale houding in een onderwijscontext

Vorming op vraag

foto

Multiplus organiseert vormingen op vraag van praktijkmensen.

Momenteel zijn volgende vormingsmodules reeds uitgewerkt:

 • ondersteuningsnoden doelgroep:

  Mensen met ernstige meervoudige beperkingen vormen een zeer heterogene groep op vlak van functionele mogelijkheden en beperkingen. Door hun vele stoornissen hebben ze nood aan specifieke ondersteuning. Om deze ondersteuning op maat te kunnen bieden, is het belangrijk een goed zicht te hebben op de ondersteuningsbehoeften van deze cliënten. In deze vormingsmodule wordt daarom ingegaan op hun ondersteuningsnoden op het gebied van cognitief functioneren, adaptief gedrag, socio-emotionele ontwikkeling, sensomotorisch functioneren, lichamelijke en geestelijke gezondheid en communicatie. Tevens staan we stil bij de wijze waarop opvoeders en de ruimere omgeving op deze behoeften kunnen inspelen.
 • communicatie:

  Via interactieve video-analyses van dyadische volwassene-kind/jongere interacties in situaties uit het dagelijks leven exploreren we de rijkdom van de presymbolische fase in verschillende opeenvolgende ontwikkelingslagen. Daarbij vertrekken we vanuit de typische communicatieontwikkeling. We staan stil bij enkele belangrijke mijlpalen uit de typische ontwikkeling en wijzen parallellen aan in de communicatieontwikkeling van personen met een complex (zintuiglijk) meervoudige handicap. We stellen ons de vraag wat er kan mis lopen in de interactie tussen een begeleider en een kind/jongere/volwassene met een (zintuiglijk) meervoudige handicap. We tonen aan hoe de spontane uitingen van het kind/de jongere samen met de juiste strategieën van de volwassene kunnen resulteren in volgehouden sociale interactie en in een evenwichtige activiteitenbalans.
 • foto
 • kwaliteit van leven & kwaliteit van ondersteuning:

  Kwaliteit van leven en ondersteuning zijn concepten die veel gebruikt worden in de context van begeleiding van personen met een handicap. In deze vormingsmodule gaan we in op wat deze concepten kunnen betekenen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen, die toch bijzondere ondersteuningsnoden kennen. In welke mate zijn voor hen dezelfde domeinen bepalend in de kwaliteit van leven als bij andere mensen? En hoe kunnen deze domeinen geoperationaliseerd worden? Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren hun levenskwaliteit? En hoe kunnen we op een valide manier hun kwaliteit van leven in kaart brengen? In dat verband bespreken we tevens de inhoud en het gebruik van de QOLSS-PMD, een instrument ontwikkeld in het kader van het doctoraatsonderzoek van Katja Petry.
 • beeldvorming & handelingsplanning:

  We bespreken systematisch en planmatig werken met de doelgroep van personen met ernstige meervoudige beperkingen. We staan uitgebreid stil bij het opvoedingsprogramma van Vlaskamp.
 • dagbesteding

  We bespreken verschillende aspecten die de nodige aandacht verdienen wil men tot een kwaliteitsvol dagbestedingsaanbod komen voor personen met ernstige meervoudige beperkingen: Waarom is dagbesteding zo belangrijk? Wat zijn de vastgestelde problemen en valkuilen? Welke handvatten kunnen helpen bij de realisering van een kwaliteitsvol activiteitenaanbod?
 • multi-sensory storytelling:

  In deze vormingsmodule gaan we in op de meerwaarde van het vertellen en beluisteren van verhalen, ook voor de doelgroep van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. We bespreken de methodiek van multi-sensory storytelling en staan stil bij de resultaten van evaluatie-onderzoek.
 • snoezelen:

  Deze vorming omvat enerzijds een theoretisch luik (wat is snoezelen? welke doelstellingen kan men ermee vooropstellen? wat weten we uit onderzoek omtrent snoezelen en mensen met ernstige meervoudige beperkingen? hoe zorg je voor een goede begeleiding bij het snoezelen?...) en anderzijds een meer praktisch luik waarbij in de snoezelruimtes zelf de concrete begeleiding bij snoezelen met mensen met ernstige meervoudige beperkingen wordt besproken. Deze vorming wordt aangeboden in samenwerking met de vrijetijdsorganisatie Het Balanske.
 • muziek:

  Je vindt steeds meer informatie over het gebruik van muziek bij psychiatrische patiënten of bij personen met een lichte of matige handicap. Maar wat met personen die voor bijna elke beweging die ze maken, afhankelijk zijn van derden? Wat doen we met jongeren en volwassenen met een verstandelijk niveau jonger dan 24 maanden? Hoe maak je muziek met iemand, die zodanig gevangen zit in zijn lichaam, dat elke min of meer gecontroleerde beweging onmogelijk (b)lijkt? En wat als die man of vrouw bovendien nog doof en blind is ook? An Soontjens biedt als muziektherapeute met ervaring met personen met ernstige meervoudige beperkingen volgende modules aan die u bij Multiplus kan aanvragen:

  Het gebruik van muziek bij personen met ernstige meervoudige beperkingen: werken met trillingen en andere technieken

  Het gebruik van de stem in de begeleiding van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen

  Muziekactiviteiten voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen

  De rol van muziek tijdens het rouwproces van personen met ernstige meervoudige beperkingen

  Muziektherapie bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

 •  

  Meer informatie leest u hier.

 • gedragsproblemen:

  Het staat vast dat een aanzienlijk deel van de groep van mensen met ernstige meervoudige beperkingen gedragsproblemen vertoont. In het verleden zijn er al verschillende modellen ontwikkeld om zicht te krijgen op deze problemen. Recent is er een nieuw integratief model voorgesteld door de ‘European Association of Mental Health in Intellectual Disability’. In dit multifactorieel verklaringsmodel worden verschillende visies van de laatste jaren geïntegreerd. In deze vorming wordt vertrokken van dit model. Voor de verschillende bij gedragsproblemen mogelijk betrokken factoren wordt er, op basis van wetenschappelijke literatuur, een overzicht gegeven van wat hierover geweten is aangaande mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Daarnaast trachten we, voor elke betrokken factor, handvaten aan te reiken voor de diagnostiek en begeleiding van personen met ernstige meervoudige beperkingen en bijkomende gedragsproblemen in de praktijk.

De scholen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen gratis een beroep doen op onze vormingen.

Voor de welzijnsvoorzieningen hanteren we volgende tarieven (met één spreker):

- 2 uur vorming: 300 Euro + vervoersonkosten

- halve dag vorming: 500 Euro + vervoersonkosten

- hele dag vorming: 1000 Euro+ vervoersonkosten

Hierbij gelden specifieke inschrijvings- en annulatievoorwaarden.

 

Bent u geïnteresseerd om bepaalde vormingen te volgen?
Of heeft u suggesties voor of vraag naar nieuwe vormingsmodules?
Neem dan zeker contact op: info@multiplus.be of 016/325904!